ബ്രിനെല്ല് കാഠിന്യം ടെസ്റ്റർ

Super Digital Display Electronic Brinell Hardness Tester 8~650 HBW

$ 100.00

വിച്കെര്സ് കാഠിന്യം ടെസ്റ്റർ

Factory Automatic Turret Digital Display Vickers & Knoop Double Indenter Hardness Tester

$ 2,500.00

രൊച്ക്വെല്ല് കാഠിന്യം ടെസ്റ്റർ

Best High Stroke Electric Rockwell Hardness Tester 20~100HRB

$ 882.00

ബ്രിനെല്ല് കാഠിന്യം ടെസ്റ്റർ

Best Electronic Brinell Hardness Tester range 8~650 HBW

$ 3,530.00

രൊച്ക്വെല്ല് കാഠിന്യം ടെസ്റ്റർ

Deal: Full-Automatic Digital Display Rockwell Hardness Tester 50~115HRR

$ 1,075.00

ബ്രിനെല്ല് കാഠിന്യം ടെസ്റ്റർ

On Sale HB-2 Hammering Brinell Hardness Tester 100-450HBS

$ 118.00

വിച്കെര്സ് കാഠിന്യം ടെസ്റ്റർ

#1 Vickers & Knoop Double Indenter Hardness Tester 5-3000HV 8-4500HK

$ 2,500.00

പുതിയ വാർത്ത