6 ഇഞ്ച് ടച്ച് സ്‌ക്രീൻ ഡിസ്‌പ്ലേ

എല്ലാ 3 ഫലങ്ങളും കാണിക്കുന്നു

ml_INമലയാളം